Konkurs Literacki im. Augustyna Barana

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: piątek, 10 grudzień 2010 Opublikowano: piątek, 10 grudzień 2010 Drukuj E-mail

 Organizator konkursu: Polskie Muzy z siedzibą w Warszawie (03-119) ul. Modlińska 190 lok. 135.
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie.
Termin składania utworów mija 31 marca 2011 roku.
Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przesłania na adres organizatora konkursu utworu prozatorskiego.
Wszystkie nagrodzone utwory zostaną opublikowane przez organizatora konkursu w nakładzie co najmniej 1 000 egz. oraz otrzymają indywidualny nr ISBN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) i zostaną wprowadzone do sprzedaży detalicznej.

Utwór nadesłany na konkurs musi stanowić od
początku do końca oryginalną twórczość uczestnika
konkursu, nie może być obciążony prawami ustanowionymi
na rzecz osób trzecich.
Utwór nadesłany na konkurs nie może w żadnej
swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub
fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworem
nie może być tekst, który w całości był publikowany
w jakimkolwiek z mediów.
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek
z wymienionych powyżej warunków
uczestnictwa w konkursie, spowoduje utratę
prawa do otrzymania nagrody.
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać
do dnia zakończenia składania utworów swój
utwór (decyduje data stempla pocztowego) w
postaci wydruku kopii utworu zapisanej na płycie
CD w jako plik w formacie DOC lub DOCX, lub RFT
(opracowany np. przez edytor MS Word lub OpenOffice),
z którego wydruk został wykonany.
Objętość wydruku nie może przekraczać
100.000 znaków, a nadesłane utwory nie będą
odsyłane do autorów.
W konkursie wezmą udział utwory napisane w
języku polskim.
Utwór musi być oznaczony za pomocą godła
uczestnika konkursu. Utwór nie może być podpisany
imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron, ani
na wydruku, ani na płycie CD. (Na płycie CD oznaczenie
utworu zawiera godło).
Do utworu należy dołączyć zamkniętą kopertę
oznaczoną godłem uczestnika konkursu. Wewnątrz
koperty należy umieścić kartkę z danymi autora i
godłem. Dane uczestnika konkursu muszą zawierać
co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
rok urodzenia. Wskazane jest umieszczenie
również telefonu kontaktowego oraz adresu email.
Do dnia ogłoszenia wyników spośród nadesłanych
utworów komisja konkursowa wyłoni 7
(siedem) utworów, których autorom przyzna
nagrody.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu ogłoszenia
wyników. Tytuły nagrodzonych utworów
oraz godła uczestników konkursu zostaną opublikowane
na internetowej stronie organizatora
konkursu http://www.polskiemuzy.pl.
W konkursie przewidziano następujące nagrody:
− nagroda I: 1 500 zł
− nagroda II: 1 000 zł
− nagroda III: 500 zł
− cztery wyróżnienia: 200 zł
Nagrody pieniężne stanowią zaliczkę na poczet
honorarium należnego autorowi z tytułu sprzedaży
książki.
Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie
majątkowych praw autorskich do utworu
organizatorowi konkursu na terytorium Polski i
reszty świata, bez ograniczeń czasowych i na
wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej
umowy polach eksploatacji audiowizualnej i pozaaudiowizualnej
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.
Komisja konkursowa ma również prawo do nie
przyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród
lub innego rozdziału nagród i wyróżnień.
Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie
prac, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione
w konkursie.
Nagrody przyznane uczestnikom konkursu będą
przekazywane osobiście w dniu rozdania nagród
lub w późniejszym terminie w formie przelewu
bankowego.
Nagroda w formie przelewu bankowego będzie
przekazana po wskazaniu przez uczestnika
konkursu numeru konta bankowego.
Decyzja komisji konkursowej, co do wskazania
laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest
w siedzibie organizatora konkursu oraz na stronie
internetowej http://www.polskiemuzy.pl
Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony
organizatora konkursu jest Andrzej Bochacz (adres
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przesyłając utwór na konkurs, Uczestnik konkursu
potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
Wysyłając zgłoszenie na konkurs, Uczestnik konkursu
wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich
danych do celów konkursu, ma jednocześnie
prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
W sytuacjach wyjątkowych organizator konkursu
zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa.